Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Dialann Scoláire

Tugtar dialann do ghach scoláire ag tús na scoilbhliana. Is uirlis foghlama rí-thabhachtach í an dialann scoile seo. Nuair a úsáidtear mar is ceart í, cabhríonn sí le do pháiste forbairt agus feabhas acadúil a bhaint amach. Iarraimid ar thuismitheoirí cuidiú agus comhoibriú leis na míreanna seo a leanas le cinntiú go mbeidh an tairbhe is mó á bhaint ag a bpáiste asti;

Is doiciméad oifigúil scoile í an dialann. Ba chóir í a choimeád saor ó nótaí pearsanta agus graifítí.

Caithfidh an dialann scoile a bheith leis an scoláire i gcónaí ar feadh an lae scoile.

Caithfidh obair bhaile a líonadh go soiléir do ghach ábhar gach lá.

Má chailleann scoláire an dialann caithfear ceann nua a cheannach láithreach san oifig (€10).

Ba chóir do gach nóta ó thuismitheoir i dtaobh asláithreachais, na scoile a fhágáil luath srl. a thaifeadadh sna leathnaigh ar chúl na dialainne seo.

Coimeádfaidh an Ceann Bliana súil rialta ar an dialann agus iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí an dialann a shiniú gach seachtain.

Leis an dialann a shíniú go seachtainúil, glactar tuismitheoirí/caomhnóirí leis go bhfuil siad sásta le úsáid dhialann an scoláire agus go bhfuil aon chumarsáid ó mhúinteoirí maidir le hobair an scoláire léite.