Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Fáilte ón Stiúrthóir

Is gaelcholáiste iar-bhunscoile é Coláiste Lú le hionchais móra agus is é an chéad ghaelcholáiste i gContae Lú. Glacaimid le scoláirí ó ghach cúlra agus cumas agus cuirfimid oideachas cuimsitheach ar fáil trí mheán na Gaeilge i dtimpeallacht tumoideachais. Chuir múinteoireacht d’ardchaighdeán, ranganna beaga agus rannphartíocht lenár gclú mar áit iontach le bheith ag  foghlaim agus ag obair.

Is é mana na scoile ná Cúram, Forbairt, Feabhas. Is ráiteas cumhachtach é seo a léiríonn ár dtiomántas le cúram a thabhairt do na scoláirí agus don scoil. Creidimid go bhfuil ceart agus cúram ag gach duine forbairt agus feabhas a bhaint amach in áit foghlama agus oibre atá slán agus uileghabhálach. Oibríonn an fhoireann d’oidí eisceachtúla le meas agus le machnamh lenár dtuistí agus ár scoláirí le cinntiú gur féidir linn freastal ar riachtanais an scoilphobail in aeráid atá ag athrú.

Ó osclaíodh Choláiste Lú I 2013, chuaigh an scoil i ngleic leis an pobal áitiúil; ag obair i gcomhpháirt lenár rannphártaithe, bunscoileanna áitiúla, gnónna agus catharnais áitiúla le todhchaí níos gile a fhorbairt ní amháin do scoláirí s’againne ach do ghach duine sa réigiún.

Ceiliúirimid an uathúlacht atá ag gach ball den scoilphobal. Ligeann an curaclam agus na cláracha saibhrithe atá ag fás do na scoláirí a gcumais agus a gcarachtair a fhorbairt. Tá baile tarraingteach ag an gcoláiste in iar-fhoirgneamh stairiúil an BSL ag Sráid an tSéipéil agus tosóidh tógáíl ar ár gcampas oideachais nua-aimseartha sna seachtainí atá ag teacht.

Tá rud draíochtach faoi Choláiste Lú. Léiríonn an meon iontach a leathann ar fud shaol na scoile an dea-chaidreamh idir scoláirí, tuismitheoirí agus an fhoireann. Táimid bródúil go hinchosanta as ár scoil agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhat chun ár scoilphobail uathúlach. There is something magical about Coláiste Lú.

Le meas,

Mícheál Ó Caoilte

Stiúthóir