Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

An Idirbhliain (Transition Year)

Turas IB 18 4

Fáilte chuig Idirbhliain ag Coláiste Lú. Tá bliain den chéad scoth eagraithe againn le deiseanna iontacha do scoláirí  forbairt pearsanta a bhaint amach agus scileanna nua a chothú  trí na deiseanna foghlama nua. Is í príomhaidhm na hidirbhliana dár scoláirí ná forbairt mar dhaoine óga neamhspléacha le fís don todhchaí.

San idirbhliain i gColáiste Lú leanann scoláirí ar aghaidh lena gcroí-ábhair, faigheann siad deis chun ábhair na hArdteiste a bhlaiseadh agus tá ábhair éagsúla ar nós Sínis ar fáil dóibh chomh maith.

           Welcome to Transition Year in Coláiste Lú. The aim of the TY programme is to help students to develop into independent young adults with a vision for their future.  We have planned a great year ahead with many opportunities for your son/daughter to build upon his/her skills and develop through new learning opportunities. 

In Transition Year in Coláiste Lú students progress with their core subjects, the get opportunities to sample Leaving Cert subjects and also enjoy more varied subjects such as Chinese.

 

MEASÚNÚ

San idirbhliain tá measúnú leanúnach i gceist le tascanna/measúnaithe rialta i ngach modúl, portfóilió oibre le chur le chéile agus loga foghlama le líonadh amach i rith na bliana chomh maith le scrúduithe rang-bhunaithe sna croí-ábhair (seachtain ag tosú 3 Nollaig & 6 Bealtaine).  I Mí Bhealtaine beidh ar gach scoláire a p(h)orfóiló a thasipeáint agus a phlé ag agallamh dheireadh bliana mar an chuid dheireanach den Mheasúnú Idirbhliana.

Moltar do scoláirí  a bheith féin-stiúrtha, measúnuithe a thosú go luath, súil a choimead ar spriocdátaí agus loga foghlama a líonadh isteach go rialta. Beidh deis i ngach ábhair creidmheasa sa bhreis a fháil freisin. Beidh seans ag scoláirí a f(h)éin-bhainistíocht agus eagrúchán a fheabhsú trí na deiseanna foghlama nua san idirbhliain.

         

ASSESSMENT

Transition Year is assessed on a continual assessment basis with students completing a series of subject-specific assignments for each module, compiling a portfolio of work and learning log throughout the year and sitting in-class exams for core-subjects in the weeks beginning 3rd December and 6th May.  In May each TY student will present his/her portfolio at interview to complete the final portion of Transition Year Assessment. 

Students are encouraged to be self-directed when it comes to completing assignments on time and ensuring that their learning logs are up-to-date.  Teachers will also provide opportunities for students to complete extra-credit assignments throughout the year.  TY is a year designed to refine self-management and organisation as students explore new learning opportunities.

 

TAITHÍ OIBRE:

Is cuid lárnach den idirbhliain ná taithí oibre. Is deis iontach é chun an domhain oibre a bhlasadh. Tá ar scoláirí a dtaithí oibre féin a eagrú. Tá taithí oibre ar fáil san idirbhliain ina lán scoileanna áitiúla agus mar gheall ar sin molaimid dár scoláirí chun tús a chur leis an bprióseas fiosrúcháin chomh luath agus is féidir leo.

Seo iad na dátaí don thaithí oibre:

 • Taithí Oibre 1 - 22 Deireadh Fómhair – 26 Deireadh Fómhair
 • Taithí Oibre 2 - 25 Márta  - 29 Márta, 1 Aibreán – 5 Aibreán

Caithfidh socrúchán thaití oibre a bheith cinntithe ar a ladhad dhá sheachtain roimh thús gach socrúchán. 

           

WORK EXPERIENCE

Work experience is a unique aspect of transition year, providing students with the chance to sample various aspects of the world of work.  Please note that students are required to arrange their own work experience placements.  Many schools in the area offer work experience during Transition Year and we encourage our students to approach prospective employers as soon as possible. 

Dates for work experience are as follows:

 • Work Experience 1 – 22nd October – 26th October
 • Work Experience 2 – 25th March – 29th March, 1st April – 5th April 

Work experience placements should be confirmed at least 2 weeks before the beginning of each work placement.

 

GAIRMTHREOIR:

Beidh ranganna gairmthreoracha rialta ag na scoláirí san idirbhliain. Ullmhóidh scoláirí leis an roinn gairmthreorach don thaithí oibre agus scrúdóidh siad roghanna don triú leibhéal agus gairmeacha eagsúla. Chomh maith leis na ranganna seo beidh ocáidí ghairmthreorach ar siúl i rith na bliana.

         

CAREERS & GUIDANCE:

Transition Year student will receive regular career guidance classes throughout the year.  Students will work with our guidance department to help them to prepare for work experience and will examine third level and career options.  A number of guidance specific events are scheduled over the course of the year in addition to these classes. 

ÍOCAÍOCHT:

Is í an íocaíocht don idirbhliain 2018/19 ná €350 agus is féidir leis a bheith íochta i ndá thráthchuid de €175.

Chéad thráthchuid roimh 3 Meán Fómhair agus an dara roimh Aoine 1 Feabhra. 

Tá na híocaíochtaí seo scoilte ón íocaíocht don thuras thar lear.

Is féidir leis na híocaíochtaí idirbhliana a bheith déanta trí airgead tirim nó dréacht bainc. Iníoctha chuig ‘Coláiste Lú (LMETB)’

Clúdaíonn an €350 seo:

 • Cíos leabhair agus acmhainní IPad
 • Cíos taisceadáin agus seirbhís téacs
 • Dialann Scoile, portfóilió agus árachas
 • School Summit
  • Tógáil Foirne Idirbhliana – dhá lá thar oíche chuig Life Adventure, Caisleán Uidhilín (gach rud san áireamh)
 • Ceardlanna:Employability,Obair Dheonach, Sábháilteacht Bóithre, Drumadóireacht Samba, Not Just for Geeks
 • 'Create the Great in You' cúrsa sé seachtaine
 • TY Health Fest
 • Clár Choose Safety
 • Teastas CLG
 • Teastas ACS
 • Teastas Gharchabhair – lá iomlán
 • Comórtas na nEolaithe Óga
         

PAYMENT:

Payment for Transition Year 2018/19 is €350 and can be split into two payments of €175.

First instalment before 3rd September and €175 before Friday 1st February.

Please note that these payments are separate to the foreign trip.

The TY payments can be made by cash or cheque/bank draft. Cheque or bank drafts payable to ‘Coláiste Lú (LMETB)’.

Please write your son/daughter’s name on an envelope when submitting payment and ensure you receive a receipt of payment.

 Included in this €350 payment for TY is:

 • Book rental and IPad Resources
 • Locker rental and text service
 • TY journal, day book and insurance
 • School Summit
 • TY Team Building - two day overnight trip to Life Adventure, Castlewellan( all activities, meals and transport)
 • All workshops: Employability and Volunteering, Road Safety, Samba drumming, Not Just for Geeks
 • 'Create the Great in You' 6 week course
 • TY Health Fest
 • Choose Safety programme
 • GAA Certificate
 • CPR certified training
 • First Aid - full day certified training
 • BT Young Scientist