Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Sraith Shinsearach (Senior Cycle)

Bio 18 1

Is é Coláiste Lú an t-aon iarbhunscoil i gContae Lú a ofrálann curaclam Ardteiste trí mheán na Gaeilge.  Tá curaclam cuimsitheach sinsearach againn a chruthaíonn deiseanna do scolaírí agus iad ag ullmhú don saol i ndiaidh na hiarbhunscoile.

                

Coláiste Lú is the only post-primary school in County Louth that provides an Irish-medium Leaving Certificate curriculum. In Coláiste Lú we have a comprehensive senior curriculum that provides opportunities for students as they prepare for life after post-primary school.

Déanann gach scoláire staidéar ar na croí-ábhair seo a leanas don Ardteistiméireacht:

                    Gaeilge

                    Béarla

                    Mata

 

 

 All students study the following core subjects for Leaving Certificate:

Irish

English

Maths

Ansin roghnaíonn gach scoláirí suas le ceithre ábhar eile a oireann dá suimeanna agus spriocanna pearsanta :

Fraincis

Spáinnis

Ealaín

Ceol

Gnó

Cuntasaíocht

Staidéar Foirgníochta

Stair

Eacnamaíocht Bhaile

Grafaic Dheartha agus Cumarsáide

Bitheolaíocht

Ceimic

Fisic

Bíonn na grúpaí sna hábhair roghnacha Ardteiste i gColáiste Lú níos lú ná in iarbhunscoileanna eile.  Dá bhrí sin faightear teagasc agus cúram níos mine.

Déanaimid ár ndícheall i gcónaí chun ábhair bhreise, i. 8ú ábhar, a éascú dár scoláirí Ardteiste.

 

Students then choose an additional four subjects based on their own personal interests and goals:

French

Spanish

Art

Music

Business

Accounting

Construction Studies

History

Home Economics

Design and Communication Graphics

Biology

Chemistry

Physics

Classgroups for these optional Leaving Cert subjects are smaller in Coláiste Lú than in other post-primary schools.  As a result students benefit from a very focused level of tuition and care.

We always endeavour to facilitate any desire our Leaving Cert students may have to undertake extra subjects, i.e. an 8th subject.

 

Tugtar tús áit do chúram i gColáiste Lú agus faigheann gach scoláire Ardteist tréimhsí ranga gach seachtain atá dírithe ar an bhfolláin:

Gairmthreoir

OSPS

Corpoideachas

Rang Cúraim 

 

 

In Coláiste Lú priority is given to the care of our students and each Leaving Cert student receives class periods each week dedicated to wellbeing:

Guidance and Careers

SPHE

Physical Education

Care Class