Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Eolas faoi Scrúduithe Stáit (State Examinations Information)

  • Íoc táillí na scrúduithe stáit ANSEO

  • Pay state examination fees HERE

  • Tráthchlár an Teastas Shóisearaigh 2018 - Íoslódáil ANSEO

  • Junior Certificate Timetable 2018 - Download HERE

Meabhrán - Scoil Dúnta 4 & 7 Bealtaine (Reminder - School Closed 4th & 7th May)

Beidh Coláiste Lú dúnta Dé hAoine, 4 Bealtaine and Dé Luain, 7 Bealtaine.

There will be no school in Coláiste Lú on Friday, 4th May or Monday, 7th May.

Uasdhátú faoin bhFoirgneamh Nua (Updates regarding New Building)

Uasdhátú Foirgnimh       Building Update

6 Iúil 2018                6th July 2018

Tá muid ag bogadh! Tá Coláiste Lú ag bogadh chuig a champas nua ag na Méirsí agus tá an fhoireann ar bís chun ár mbaile nua a roinnt lenár scoláirí ag tús na scoilbhliana nua.

We are moving! Coláiste Lú is moving to its new campus at the Marshes and staff are excited to share our new home with our students at the beginning of the new school year.

 

30 Aibreán 2018                30th April 2018

Dé Luain, 30 Aibreán, bhuail Martin O'Brien, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BOOLM, le Comhairlí na dTuismitheoirí ó Choláiste Lú agus ó Choláiste Chú Chulainn.  D'fhreagair An tUas O'Brien na ceisteanna a bhí ag baill an dá chomhairle.  I ndiaidh do Chomhairle na dTuismitheoirí Choláiste Chú Chulainn scríobh chuig Comhairle Chontae Lú an tseachtain seo caite (https://t.co/8S5Ryz30WL), cuireadh litir le chéile ó Chomhairle na dTuistí Choláiste Lú agus Coláiste Chú Chulainn ag léiriú a míshonais agus ag iarraidh tuilleadh soiléireachta ón Roinn Oideachas agus Scileanna agus ó Chomhairle Chontae Lú.  Níl na comhairlí tuismitheoirí sásta glacadh le moill féidearachta eile ar bith leis an gcampas nua.

On Monday, 30th April, Martin O'Brien, Chief Executive Office of LMETB, met with the Parents' Councils from both Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn.  Mr O'Brien answered questions from members of both councils.  Following a letter written by the Coláiste Chú Chulainn Parents' Council to Louth County Council last week (https://t.co/8S5Ryz30WL), a letter was composed from both Parents' Councils outlining their disatisfaction and requesting further clarification from the Department of Education and Skills and from Louth County Council.  The parents' councils of Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn are not happy to accept any possible further delay to the new campus.

 

Uasdhátú Foirgnimh       Building Update

24 Aibreán 2018                24th April 2018

Bhuail Martin O'Brien, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BOOLM, le Bord Bainistíochta Choláiste Lú & Choláiste Chú Chulainn Dé Luain, 23 Aibreán.  Thug an POF tuairisc don bhord bainistíochta faoin bhfoirgneamh scoile nua.  Bhí tuairisc an POF ina ábhar misnigh do bhaill an bhoird go bhfuil BOOLM ag déanamh gach rud le cinntiú go mbeidh scoláirí Choláiste Lú ar a gcampas nua comh luath agus is féidir leo.  Beidh an bord bainistíochta ag obair go réamhghníomhach le BOOLM le deimhniú go mbeidh Comhairle Chontae Lú agus an Roinn Oideachas agus Scileanna ag cur an champais nua ar fáil do scoláirí Choláiste Lú in am trátha.

Martin O'Brien, Chief Execuive Officer of LMETB, met with the Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn Board of Management on Monday, 23rd April.  The CEO gave a report to the board regarding the new school building.  The CEO's report reassured board members that LMETB is doing everything in its power to make sure that Coláiste Lú students will be on their new campus as soon as possible.  The board of management will work proactively with LMETB in the coming months to ensure that Louth County Council and the Department of Education and Skills will make the new campus available to Coláiste Lú students in good time.

Uasdhátú ón bpríomhoide maidir le tuairiscí faoi mhoilliú leis an bhFoirgneamh Scoile Nua

19 Aibreán 2018

A thuismitheoirí/chaomhnóirí, a chairde,

Tuigimig gur cúis imní dár dtuistí, ár scoláirí agus do ghach duine i bpobal na scoile iad  na tuairiscí nuachta a bhí sna nuachtáin le déanaí maidir le moill leis an bhfoirgneamh nua.

Tá Comhairle Chontae Lú agus an conraitheoir i mbun cainteanna le cinntiú go mbeidh an foirgneamh réidh comh luath agus is féidir.

Eiseoimid uasdhátú eile comh luath is atá sé againn.

Le gach dea-ghuí,

Deirdre Uí Liatháin

Update from Principal on reported delay in moving in to our New School Building

19th April 2018

Dear Parents/Guardians, 

We appreciate that recent newspaper reports regarding a delayed handover of our new school building are worrying for our parents, students and indeed for our whole school community.

Discussions are underway between Louth County Council, who is delivering the project, and the contractor to ensure that the building is completed in the shortest time frame possible.

We will issue a further update as soon as this comes to hand.

Le dea-ghuí,

Deirdre Uí Liatháin

Eolas faoin OSPS agus OCG do Thuistí (Information about SPHE and RSE for Parents)

Féach anseo do litir ón bpríomhoide maidir leis an gclár Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta san OSPS.

See here for a letter from the principal regarding our Relationships and Sexuality Programme in SPHE.

Read more ...

Dhá Chraobh Náisiúnta do Choláiste Lú (Two National Finals for Coláiste Lú)

Beidh scoláirí Choláiste Lú in iomaíocht i ndá chraobh náisiúnta an tseachtain seo...Craobh 'Abair' Dé Máirt, 17 Aibreán agus Féile Náisiúnta don chlub drámaíochta Dé Céadaoin, 18 Aibreán. Ádh mór!

Coláiste Lú students will be competing in two national finals this week...the finals of 'Abair' on Tuesday, 17th April and the 'Féile Náisiúnta' for the drama club on Wednesday, 18th April.  Best of luck!

Read more ...